UKZN

Ukwazi! Data in the Digital Age (DiDA)

Umhuqa Phansi: IsiZulu Corpus Generator

isiZulu, spoken corpus, vowels, sound spectrogram.